Főoldal
Magyar Országos Horgász Szövetség
Vízügyi Honlap

Pályázati felhívás gyermek - és/vagy ifjúsági
horgászversenyek, szakkörök támogatására 2013. évre

A Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége – továbbiakban HESZ – pályázatot hirdet gyermek – és/vagy ifjúsági horgászversenyek, szakkörök, szervezésére és lebonyolítására 2013. évben.

 • A pályázat célja

A pályázat célja, hogy megismertesse, megszerettesse a gyermek- és ifjúsági korú fiatalokkal a horgászatot, a természetet, megértesse a környezet védelmének fontosságát. Csak az a pályázat támogatható, amely az alábbi célok közül legalább egyet megvalósít:

  • a HESZ bármely tagegyesületének már meglévő horgászszakkörének fenntartása,
  • a HESZ bármely tagegyesületének újonnan szervezendő horgászszakkörének fenntartása,

1.3     a HESZ bármely tagegyesületének már meglévő, vagy újonnan szervezendő horgászszakkörének tagjai és az egyesület más gyermek – és/vagy ifjúsági horgásztagjai, illetve más – pl. a Tisza-tó mellett üdülők – ebbe a korosztályba tartózó jelentkezők részére versenye(k) szervezése.

 • A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

A rendelkezésre álló forrást a HESZ 2013. évi jóváhagyott költségterve biztosítja maximum bruttó – 580.000 –, azaz bruttó – ötszáznyolcvanezer – Ft mértékéig.

 • Pályázat benyújtására jogosultak

A pályázaton kizárólag a HESZ tagegyesületei vehetnek részt. A tagegyesületek több célra is benyújthatnak pályázatot.

 • Pályázatból kizárt tagegyesület

Nem pályázhat a HESZ olyan tagegyesülete, amely

  • a Küldöttközgyűlésen megállapított díjakat a HESZ pénztárába az előírt határidőig nem fizette be,
  • a HESZ által biztosított bármilyen célú forrással határidőre nem számolt el,
  • a HESZ által továbbértékesítésre átadott értékcikkekkel (gáthajtási engedély, állami jegy, stb.) határidőre nem számolt el.
 • A pályázati források felhasználási időszaka, mértéke

5.1     A pályázati források felhasználási időszaka
5.1.1      A pályázati források felhasználásának kezdő időpontja 2013. május 01.

   • A pályázati források felhasználásának befejező időpontja 2013. december15.

5.2     A pályázati támogatás mértéke


CÉL

Legkisebb összeg bruttó

Legmagasabb összeg bruttó

Horgászszakkör

50.000

100.000

Horgászverseny

25.000

50.000

CÉL

Az egy főre jutó maximális bruttó összeg

Horgászszakkör esetén

az alkalmankénti 500 Ft-ot nem haladhatja meg

Horgászverseny esetén

az 1.500 Ft-ot nem haladhatja meg

5.2.1  A pályázat során elnyert összeg vissza nem térítendő – a felhasználási szabályok súlyos megsértésének esetét kivéve – és előfinanszírozásra is felhasználható.
5.2.2  A pályázatban csak a pályázati források felhasználási időszakára (5.1.1 -5.1.2 pont) vonatkozó költségekről szóló számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik.

 • A pályázati támogatásból elszámolható költségek köre

6.1     Ingatlan bérleti és üzemeltetési díj (horgászszakkör részére történő terembérlet)
6.2     Jármű bérleti és üzemeltetési díj (horgászversenyre csónak bérlése)
6.3     Cél szerinti tevékenységhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése (horgászbot, horgászzsinór, úszó, stb.)
6.4     Horgászverseny díjak beszerzése (kupa, érem, horgászbot, orsó, egyéb horgászfelszerelés)
6.5     Horgászverseny résztvevőinek vendégül látása (éttermi számla, vagy főzéshez, sütéshez szükséges alapanyagok számlája).

 • A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
  • A pályázatok benyújtásának módja

A HESZ tagegyesületek ezen pályázati felhívás szempontjai által elkészített pályázatát zárt borítékban, egy példányban kell leadni. A borítékon fel kell tüntetni, hogy mely HESZ tagegyesület, milyen célra nyújtja be a pályázatot. Ha az egyesület több célra is benyújt pályázatot, úgy a pályázatokat külön borítékban kell elhelyezni.
7.2.    A pályázatok benyújtásának helye a Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1. II. e 26. ajtó alatti székhelyén.
7.3.    A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. április 15-én 10.00 és 14.00 óra között. A HESZ munkatársa a zárt borítékon kézírással feltünteti az iktatószámot és a beérkezés időpontját.

 • A pályázat érvényességének vizsgálata

Az elnökség minimum 3 tagjából álló bíráló bizottság ( ettől több tag is lehet) bontja fel a lezárt borítékokat és vizsgája meg a pályázatok alaki és tartalmi megfelelőségét.
A bizottság tagjai jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, amely tartalmazza az egyes pályázatok azonosításához szükséges adatokat és a pályázat legfontosabb elemeit.
8.1     Az alaki megfelelőség kritériumai:
A pályázatból egyértelműen ki kell derülni, hogy a HESZ mely tagegyesülete adta be. A pályázaton fel kell tüntetni a tagegyesület nevét, székhelyét.
A pályázatból egyértelműen ki kell derülni, hogy azt mikor készítették. Csak a 7.3 pontban szereplő határnapig – a 2013. április 15. is megfelelő – dátumozott pályázat fogadható el.
A pályázatot a pályázó tagegyesület elnökének, vagy kötelezettség vállalásra feljogosított tisztségviselőjének (tisztségviselőinek) aláírásával kell beadni. Amennyiben nem az elnök aláírásával kerül beadásra a pályázat, abban az esetben az aláíró tisztségviselőt (tisztségviselőket) kötelezettség vállalásra feljogosító okirat másolatát hozzá kell csatolni a pályázathoz.

  • A tartalmi megfelelőség kritériumai:

8.2.1 Horgászszakkör esetén


Bírálati szempontok

Pontszámok

A horgászszakkör által elért gyermek- és ifjúsági korú fiatalok száma

5 főig           5 pont

10 főig         10 pont

15 főig         15 pont

15 fő felett   20 pont

A szakkör tematikájának részletes bemutatása. Ennek hiányában nem értékelhető a pályázat!

10 pont

A szakkör tematikájában környezet védelmének fontossága legalább 3 foglalkozáson szerepel

5 pont

A szakkör tagjai által a pályázatot benyújtó horgászegyesület által szervezett szemétgyűjtési akcióban történő részvétel

10 pont

A szakkör költségvetésének részletes bemutatása. Ennek hiányában nem értékelhető a pályázat!

10 pont

Elérhető maximális pontszám

50 pont

A pályázat nem értékelhető, ha nem éri el legalább a 35 pontot

 

8.2.2      Horgászverseny esetén


Bírálati szempontok

Pontszámok

A horgászverseny által elért gyermek- és ifjúsági korú fiatalok száma

15 főig         10 pont

20 főig         15 pont

25 főig         20 pont

30 fő felett    25 pont

Szellemi vetélkedő lebonyolítása

10 pont

Horgász barkács vetélkedő

10 pont

Horgász célba dobás

10 pont

Halfogó verseny

10 pont

A verseny helyszínén a környezetvédelemről minimum 20 perces előadás tartása

10 pont

A verseny helyszínének a versenyt megelőző és annak megtartása utáni megtisztításának vállalása

10 pont

Elérhető maximális pontszám

85 pont

A pályázat nem értékelhető, ha

 • a résztvevők száma nem éri el legalább a 15 főt
 • nem szerepel benne a horgász négytusa,
 • nem szerepel benne a környezetvédelemről szóló előadás, vagy nem történik meg a verseny előtt és után annak helyszínének megtisztítása,
 • nem éri el legalább az 55 pontot
  • A pályázat kiegészítése

A bíráló bizottság az egyes pályázatok elbírálása során lehetőséget biztosíthat a pályázat kiegészítésre. Erről az adott kategóriában induló összes pályázó horgászegyesületet írásban (faxon, vagy e-mailben) tájékoztatni szükséges. Amennyiben más pályázónál is azonos hiányosság merül fel részére azonos módon lehetőséget kell biztosítani a pályázat kiegészítésre.

  • 2013. évi speciális értékelési szempont

Forráshiány miatt a HESZ Küldöttközgyűlése az elnökség javaslata alapján úgy döntött, hogy 2013-ban az előző évinél lényegesen kisebb forrás használható fel erre a célra.
Ezért azonos pontszám elérése esetén azon egyesületek pályázata elsőbbséget élvez, amelyek a 2012. évi pályázatban nem részesültek támogatásban.

 • Az elbírálás határideje és a pályázók kiértesítése

9.1     A pályázatok elbírálásának határideje 2013. április 24.
9.2     A pályázói értesítés teljesítésének minősül az április 24-én postára adott levél, továbbá az ezen a napon elküldött fax, vagy e-mail.
10.     Jogorvoslati lehetőség
A pályázók április 29-én 14.00 óráig élhetnek jogorvoslati lehetőséggel. A bíráló bizottság április 30-ig megvizsgálja és dönt a panasz elbírálásáról. A panasz elbírálásáról a panaszt tevőt írásban (levélben, faxon, vagy e-mailben) kell tájékoztatni.

 • A HESZ a pályázatot nyert tagegyesületekkel a támogatás felhasználására szerződést köt, amelyben a pályázati cél, a felhasználás feltételei rögzítésre kerülnek.

12.     A pályázati támogatás elszámolása és felhasználásának ellenőrzése
12.1   A pályázati támogatás elszámolása
A Támogatottnak a pályázati támogatást a saját pályázó egyesülete nevére és székhelyének címére kiállított, az igénybe vett szolgáltatást, vásárolt eszközt, anyagot tételesen felsoroló, a NAV előírásainak megfelelő készpénzfizetési számlával lehet elszámolni.
A Támogatott az előző bekezdésnek megfelelő eredeti számlákról hitelesített másolatot köteles készíteni, amelyeket dokumentált módon köteles átadni Támogatónak.
Hitelesített másolatként megfelel, ha a számla eredeti példányáról készített másolatára kék színű tollal felvezetik:

 • „A másolat az eredeti példánnyal minden megegyezik! feliratot,
 •  a dátumot,
 • a Támogatott képviseletében az elnök aláírásával látja el,
 • a Támogatott bélyegző lenyomatával látják el.

A készpénzfizetési számlák a fentieken túl csak abban az esetben számolhatók el, ha kiállítási dátumuk megfelel a támogatási összeg felhasználási időszakának. Korábbi, vagy későbbi dátummal ellátott számlák nem számolhatók el.
12.2   A pályázati támogatás elszámolása felhasználásának ellenőrzése
Minden pályázónak kötelező vállalni – ezen kötelezettség vállalásának a pályázatában is szerepelnie kell –, hogy a HESZ tisztségviselői számára korlátozás nélkül ellenőrzési lehetőséget biztosítanak a pályázati pénz felhasználása és a pályázat gyakorlati megvalósítása tekintetében!
13.     A pályázati támogatás felhasználásával szervezett horgászszakkörről, horgászversenyről a pályázó horgászegyesületnek rövid, fényképekkel illusztrált cikket kell készítenie, – ezen kötelezettség vállalásának a pályázatában is szerepelnie kell –, amelyet a HESZ honlapján meg kell jelentetni.
14.     A pályázati támogatás szabálytalan felhasználása esetén a HESZ jogosult a szabálytalanul felhasznált támogatás összegének visszaigénylésére. Ezen kötelezettség vállalásának a pályázatban is szerepelnie kell.
Szabálytalan felhasználásnak minősül, ha a pályázó

 • a pályázati támogatás összegét nem a pályázati célra használta fel,
 • a pályázati támogatás összegével nem tud a pályázatban szereplő feltételek szerint elszámolni,
 • a gyermek- és/vagy ifjúsági korosztály horgászversenyét felnőtt versennyel összevonva rendezi meg,
 • nem valósítja meg a pályázati támogatást nyert horgászszakkört, vagy horgászversenyt.

15.     Az egyesületi versenyek legjobbjai a HESZ által 2013-ban megrendezésre kerülő gyermek és ifjúsági versenyen képviselhetik anyaegyesületüket. A HESZ verseny győztesei képviselhetik a HESZ-t az országos versenyeken.

A felhívás Word formátumban letöltehtő itt.

Impresszum | Jogi nyilatkozat | Minden jog fenntartva! © 1993-2018.